W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Powiatowy Urząd Pracy.

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Żurawski. Kontakt: informatyk@pupinowroclaw.pl, tel. 52 359 24 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Powiatowy Urząd Pracy odpowiada Rafał Żurawski, informatyk@pupinowroclaw.pl, tel.52 359 24 20.

Informacje na temat procedury

Deklaracja dostępności serwisu Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu udostępnianej pod adresem https://bip.pupinowroclaw.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- brak dostępności języka migowego,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
W BIP można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Niniejsze oświadczenie sporządzono: 2019-12-11. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą odpowiedzialną jest Rafał Żurawski, adres poczty elektronicznej: informatyk@pupinowroclaw.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 359 24 00. 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, ul. Mątewska 1, 88-100 Inowrocław
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu znajduje się w budynku, który składa się z dwóch skrzydeł.
Do głównego skrzydła prowadzą 2 wejścia od ul. Poznańskiej oznaczone literami A, B oraz 2 wejścia od strony parkingu na posesji (wjazd na parking od ul. Mątewskiej) oznaczone literami C i F.
Przy wejściu B do budynku od strony lewej osoby niepełnosprawne przy pomocy jednego przycisku mogą przywołać ochronę, która obsługuje i pomaga skorzystać z platform lub windy.
Do drugiego skrzydła (Referat Informacji, Ewidencji i Świadczeń) prowadzi 1 wejście oznaczone literą E.
Na parkingu przy wejściu A i B wyznaczonych zostało 6 miejsc parkingowych dla samochodów osób niepełnosprawnych.
Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.
Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Główny budynek ma 3 piętra. Pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu usytuowane są na parterze oraz II i III piętrze.
Na parterze występują różnice poziomów, pokonanie których możliwe za pomocą platformy przyschodowej po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi ochrony (portiernia przy wejściu B).
W głównym budynku jest winda (do I piętra).
Referat Informacji, Ewidencji i Świadczeń usytuowany w drugim skrzydle budynku (wejście E) ulokowany jest na I piętrze. W tej części nie ma windy.
Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta.
W głównym budynku na parterze udostępnione są toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pętli indukcyjnych, informacji głosowych
 
W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem Urzędu, w pobliżu wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyznaczono 6 miejsc postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 
Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub 
on-line
Brak takiej możliwości

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
- korespondencyjnie: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław;
- osobiście (adres jak wyżej);
- telefonicznie pod numerem: 52 3592 400;
- faksem na numer: 52 3592 407;
- pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@pupinowroclaw.pl.
W kontakcie z naszym urzędem osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem Urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej:
kancelaria@pupinowroclaw.pl lub na numer faksu: 52 3592 407.

Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Skorzystanie z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 511).

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać: 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. W tej sekcji można zawrzeć także inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami są także umieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, w języku migowym oraz dodanie fotografii budynku. Podmiot może dalej umieścić dodatkowe, nieobowiązkowe informacje, na przykład: deklaracja o chęci osiągnięcia lub osiągnięciu poziomu wyższego od wymagań prawnych, na przykład „Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA”, „Zapewniamy informacje przetłumaczone na polski język migowy” itp., deklarację o poprawieniu obecnej sytuacji, na przykład „Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych”, „Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo” itp., łącze do sprawozdania z oceny dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej wykonanej przez podmiot publiczny lub podmiot zewnętrzny. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

Dodatkowe informacje

Powiadom znajomego