W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław

tel. 52 359 24 00, fax 52 359 24 07

e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
www: http://inowroclaw.praca.gov.pl/

NIP 556-11-09-406, REGON 090122138 

bezpłatna infolinia: 800 113 122

Urząd czynny:

Poniedziałek od godziny 7.00 do 15.00
Wtorek od godziny 7.00 do 16.30
Środa od godziny 7.00 do 15.00
Czwartek od godziny 7.00 do 15.00
Piątek od godziny 7.00 do 13.30

Obsługa interesantów od godz. 7.30

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje we wtorki w godz. 10:00-14.30

Kompetencje wydziałów

KOMPETENCJE REFERATÓW I STANOWISK
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W INOWROCŁAWIU
 
1. Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy, a w szczególności:

1) podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych;

2) koncentrowanie się na indywidualnych potrzebach osób aktywizowanych zawodowo;

3) bezpośrednia współpraca z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, organizacja targów i giełd pracy w celu maksymalnego pozyskiwania ofert pracy;

4) współpraca z placówkami oświatowymi i instytucjami szkolącymi w celu dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy;

5) prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie pośrednictwa pracy i instrumentów rynku pracy;

6) podejmowanie w ramach Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej, działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego, prowadzących do poprawy ich zatrudnialności, poprzez zwiększenie efektywności i trwałości podejmowanych przez urząd działań opartych na współpracy ze środowiskiem lokalnym, przybliżenie świadczenia usług do miejsc zamieszkania osób bezrobotnych, zwiększenie platformy usług dostępnych dla bezrobotnych zamieszkałych w znacznej odległości od Urzędu,

7) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym.


2. Do zadań Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, w szczególności należy:

1) promocja usług świadczonych przez PUP;

2) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia;

3) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

4) pozyskiwanie ofert pracy;

5) upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;

6) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

7) ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych;

8) dobór bezrobotnych oraz wydawanie skierowań do pracy i na inne formy działań subsydiowane, określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

9) informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

10) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

11) współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

12) informowanie osób bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach;

13) współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej;

14) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach;

15) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia;

16) inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez powiatowy urząd pracy;

17) analizowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy na potrzeby pośrednictwa pracy;

18) obsługa bezrobotnych zgłaszających się do Urzędu w wyznaczonym przez Urząd terminie w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy;

19) prowadzenie dokumentacji  pracodawców, dokonywanie odpowiednich zapisów i informacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w informatycznej bazie danych;

20) współpraca z zakładami pracy w zakresie zwolnień monitorowanych;

21) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązywanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładów pracy;

22) realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a – c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

23) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

24) przygotowywanie informacji z oceny efektywności działań pośrednictwa;

25) tworzenie i aktualizacja banku danych o podmiotach działających na terenie powiatu;

26) współpraca z centrami informacji i planowania kariery zawodowej w prowadzeniu poradnictwa zawodowego;

27) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

28) świadczenie poradnictwa zawodowego na rzecz pracodawców;

29) prowadzenie poradnictwa zawodowego polegającego w szczególności na:

        a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;

        b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu,
        zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań
        i uzdolnień zawodowych;

        c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie, umożliwiające wydawanie
        opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu;

        d) prowadzenie usług w formie porady indywidualnej;

        e) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

        f) współpraca z ośrodkami pomocy społecznej;

30) przeprowadzanie i nadzór nad kontrolami zewnętrznymi.


3. Do zadań Referatu Instrumentów Rynku Pracy, w szczególności należy:

1) refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;

2) przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej;

3) refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;

4) organizowanie prac interwencyjnych;

5) organizowanie robót publicznych przy udziale uprawnionych podmiotów;

6) przyznawanie pracodawcom pomocy na utworzenie stanowisk pracy w formie telepracy, w ramach świadczeń aktywizacyjnych, w formie dofinansowania wynagrodzeń na warunkach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

7) ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych;

8) dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną uprawnionym bezrobotnym;

9) przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny wykorzystanych instrumentów rynku pracy;

10) wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom o uzyskanej pomocy publicznej;

11) przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki z zakresu stosowania instrumentów rynku pracy oraz struktury bezrobocia;

12) analiza potrzeb  rynku pracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych;

13) opracowanie i upowszechnianie publikacji z zakresu realizacji instrumentów rynku pracy;

14) organizacja i realizacja prac społecznie-użytecznych;

15) współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, funduszami, organizacjami pracodawców i innymi partnerami rynku pracy w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu;

16) dobór bezrobotnych oraz wydawanie i rozliczanie skierowań do pracy podejmowanej przez osoby bezrobotne w szczególności w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;

17) udzielenie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą zatrudnienia w ramach prac subsydiowanych.


4. Do zadań Referatu Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń, w szczególności należy:

1) udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, a w szczególności przez:

a) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

b) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

2) organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, polegająca w szczególności na:

a) informowaniu o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez PUP oraz promowanie tej formy aktywizacji;

b) diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia;

c) sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń;

d) zlecaniu przeprowadzania szkoleń instytucjom szkoleniowym;

e) monitorowaniu przebiegu szkoleń;

f) współpraca z instytucjami szkolącymi posiadającymi wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;

g) dokonywaniu analiz skuteczności i ocen efektywności szkoleń bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób;

h) kierowaniu na szkolenia grupowe lub indywidualne wskazane przez osobę uprawnioną;

i) finansowaniu wydatków związanych z prowadzonymi szkoleniami stosowanie do przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy;

j) udzielaniu pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych;

3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej przez PUP;

4) organizowanie staży i przygotowania zawodowego w miejscu pracy

5) realizacja zadań związanych z obsługą Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;

6) ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych.


5. Do zakresu zadań podstawowych Wieloosobowego Stanowiska ds. Stypendiów Szkoleniowych i Świadczeń, tworzonego w ramach referatu Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń, w szczególności należy:

1. naliczanie stypendiów szkoleniowych i innych świadczeń z tytułu aktywizacji zawodowej wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2. wydawanie decyzji w obszarze kompetencji:

    1) przyznawanie, odmowa przyznania, wstrzymanie lub wznowienie wypłaty oraz utraty lub
    pozbawienia prawa do stypendium szkoleniowego i innych świadczeń z tytułu aktywizacji
    zawodowej;

    2) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkoleniowego i innych nienależnie
    pobranych świadczeń;

3. prowadzenie rejestru wydanych decyzji;

4. prowadzenie spraw związanych z odwołaniami od decyzji i rejestru w tym zakresie;

5. weryfikacja wypłaconych stypendiów szkoleniowych i innych świadczeń z tytułu aktywizacji zawodowej;

6. pokrywanie kosztów przejazdu bądź zakwaterowania osobie, która w wyniku skierowania przez Urząd podjęła pracę, staż, szkolenie lub przygotowanie zawodowe dorosłych w miejscu pracy poza miejscem stałego zamieszkania;

7. finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która w wyniku skierowania przez Urząd podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, szkolenie lub przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania;

8. finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Urząd.


6. Do zakresu podstawowych zadań Referatu Ewidencji, Informacji i Świadczeń w szczególności należy:

1. informowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach;

2. rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy;

3. prowadzenie ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy;

4. wprowadzanie danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy do bezy komputerowej oraz jej uaktualnianie;

5. wydawanie decyzji w obszarze kompetencji o:

1) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za osobę bezrobotną oraz o utracie statusu bezrobotnej;

2) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku aktywizacyjnego;

3) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku aktywizacyjnego;

6. prowadzenie spraw związanych z odwołaniami od decyzji i rejestru w tym zakresie;

7. naliczanie i weryfikacja zasiłków, dodatków aktywizacyjnych;

8. wydawanie zaświadczeń z zakresu kompetencji referatu;

9. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

10. dokonywanie potrąceń komorniczych na podstawie tytułów egzekucyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

11. realizacja świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy;

12. ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych.


7. Do zakresu zadań podstawowych Referatu Finansowo-Księgowego w szczególności należy:

1. planowanie środków budżetowych, a w szczególności:

1) sporządzanie projektu budżetu Urzędu;

2) analiza przebiegu realizacji planu dochodów i wydatków;

3) przygotowywanie propozycji zmian w budżecie Urzędu;

2. planowanie i realizacja wydatków ze środków Funduszu Pracy oraz środków europejskich -EFS;

3. ewidencjonowanie i rozliczanie operacji budżetowych, Funduszu Pracy i EFS;

4. ewidencjonowanie i rozliczanie zadań zleconych  (np. PEFRON);

5. przestrzeganie i kontrola dyscypliny finansów publicznych;

6. obsługa kasowa Funduszu Pracy, budżetu jednostki oraz EFS;

7. obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

8. prowadzenie spraw płacowych pracowników PUP;

9. sporządzanie informacji oraz sprawozdań dotyczących wydatków budżetu jednostki i Funduszu Pracy oraz współudział w sporządzaniu sprawozdawczości i wniosków o płatność dotyczących projektów współfinansowanych ze środków EFS;

10. rozliczanie wyników inwentaryzacji składników majątkowych i finansowych.


8. Do zakresu zadań podstawowych Referatu Organizacyjno-Administracyjnego w szczególności należy:

 1. opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych PUP;
 2. nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP;
 3. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora;
 4. obsługa kancelaryjna Urzędu zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną;
 5. gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora;
 6. ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, poleceń wydawanych przez Dyrektora;
 7. ewidencja i kontrola realizacji zaleceń zewnętrznych jednostek kontrolnych;
 8. rejestracja oraz nadzór nad prawidłowym rozpatrywaniem skarg i wniosków;
 9. obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy;
 10. archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu oraz prowadzenie archiwum zakładowego;
 11. administrowanie majątkiem Urzędu;
 12. zaopatrywanie pracowników Urzędu w środki techniczno-biurowe;
 13. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją lokali biurowych oraz instalacjami technicznymi poprzez ich konserwację, naprawy i remonty;
 14. windykacja nienależnie pobranych świadczeń;
 15. udostępnianie danych osobowych na wniosek;
 16. udzielanie informacji o osobach bezrobotnych osobom i instytucjom do tego upoważnionym lub uprawnionym;
 17. opracowywanie wniosków projektów na aktywizację zawodową bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy i EFS;
 18. realizacja programów dla bezrobotnych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 19. koordynacja i monitorowanie działań w ramach realizowanych projektów;
 20. analiza, sprawozdawczość i rozliczanie z realizowanych programów;
 21. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy i promocji zatrudnienia;
 22. inicjowanie i organizowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;
 23. opracowywanie, realizacja i nadzór nad programami mającymi na celu pozyskanie środków z funduszy europejskich, z rezerwy Funduszu Pracy, pozostającej w dyspozycji ministra do spraw zatrudnienia, bądź marszałka województwa, na aktywizację określonych grup bezrobotnych i promujących zatrudnienie;
 24. współdziałanie z powiatową radą rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków z Funduszu Pracy
 25. realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy.

9. Do zakresu zadań podstawowych Wieloosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa Informacji, Informatyki i Statystyk w szczególności należy:

 1. nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystaniem sprzętu komputerowego;
 2. nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania;
 3. administrowanie siecią komputerową i bazą danych;
 4. dokonywanie aktualizacji programów komputerowych;
 5. tworzenie baz danych statystycznych;
 6. tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych;
 7. opracowywanie statystyk dotyczących osób bezrobotnych i rynku pracy;
 8. przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy;
 9. prowadzenie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji  Publicznej PUP oraz ich aktualizacja;
 10. nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w działalności PUP;
 11. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w imieniu płatnika, a w szczególności sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób bezrobotnych;
 12. obsługa programu Płatnik;
 13. koordynowanie przygotowywania przez komórki organizacyjne Urzędu informacji publicznej oraz przygotowanie ostatecznej wersji tej informacji;
 14. nadzór nad prawidłowym stosowaniem instrukcji bezpieczeństwa.

10. Do zakresu zadań Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w szczególności należy:

 1. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie;
 2. kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy;
 3. przeprowadzanie szkoleń z zakresu przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. prowadzenie spraw dotyczących wypadków w pracy, chorób zawodowych i badań środowiska pracy;
 5. prowadzenie rejestrów i gromadzenie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;
 6. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp, organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki szkodliwe, doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 7. monitoring spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.

 

11. Do zakresu podstawowych zadań stanowiska radcy prawnego w szczególności należy:

 1. reprezentowanie PUP przed sądami, organami egzekucyjnymi i innymi urzędami;
 2. wykonywanie obsługi prawnej PUP;
 3. opiniowanie i parafowanie umów, a także aktów normatywnych Dyrektora, pism i innych dokumentów powodujących skutki prawne dla PUP w zakresie ich zgodności z prawem;
 4. nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych w PUP;
 5. pomoc przy opracowywaniu projektów aktów normatywnych Dyrektora;
 6. sporządzanie informacji dla prokuratury w każdym przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa;
 7. wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony prawnej interesów PUP – stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U.  z 2016 r., poz. 233 ze zm.).

12. Do zakresu podstawowych zadań stanowiska ds. kadr w szczególności należy:

 1. prowadzenie spraw osobowych i kadrowych pracowników PUP;
 2. zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ich wyrejestrowanie;
 3. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 4. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analizy i informacji dotyczącej pracowników Urzędu;
 5. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników PUP;
 6. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników.

 

13. Do zakresu podstawowych zadań stanowiska ds. zamówień publicznych w szczególności należy:

 1. sporządzanie ogólnych planów zamówień publicznych w oparciu o wnioski komórek merytorycznych;
 2. przyjmowanie zleceń z komórek organizacyjnych na przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 3. przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji Dyrektora w sprawach dotyczących zamówień publicznych;
 4. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności opracowywanie dokumentacji w zakresie swoich kompetencji;
 5. sprawowanie nadzoru nad realizacją umów zawartych w ramach przeprowadzonych postępowań;
 6. prowadzenia ewidencji postępowań  oraz przechowywanie dokumentacji przetargowej.

Zadania szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy określają zakresy czynności.

Powiadom znajomego