W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław

tel. 52 359 24 00
fax 52 359 24 07

e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
www: http://pupinowroclaw.pl/

NIP 556-11-09-406
REGON 090122138 


bezpłatna infolinia: 800 113 122


Urząd czynny od godz. 7.00 do 15.00

Obsługa interesantów od godz. 7.30

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor

przyjmuje we wtorki w godz. 10:00-14.30


Kompetencje wydziałów

KOMPETENCJE REFERATÓW I STANOWISK
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W INOWROCŁAWIU
 
1. Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy, a w szczególności:

1) podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych;

2) koncentrowanie się na indywidualnych potrzebach osób aktywizowanych zawodowo;

3) bezpośrednia współpraca z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, organizacja targów i giełd pracy w celu maksymalnego pozyskiwania ofert pracy;

4) współpraca z placówkami oświatowymi i instytucjami szkolącymi w celu dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy;

5) prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie pośrednictwa pracy i instrumentów rynku pracy;

6) podejmowanie w ramach Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej, działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego, prowadzących do poprawy ich zatrudnialności, poprzez zwiększenie efektywności i trwałości podejmowanych przez urząd działań opartych na współpracy ze środowiskiem lokalnym, przybliżenie świadczenia usług do miejsc zamieszkania osób bezrobotnych, zwiększenie platformy usług dostępnych dla bezrobotnych zamieszkałych w znacznej odległości od Urzędu,

7) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym.


2. Do zadań Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, w szczególności należy:

1) promocja usług świadczonych przez PUP;

2) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia;

3) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

4) pozyskiwanie ofert pracy;

5) upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;

6) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

7) ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych;

8) dobór bezrobotnych oraz wydawanie skierowań do pracy i na inne formy działań subsydiowane, określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

9) informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

10) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

11) współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

12) informowanie osób bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach;

13) współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej;

14) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach;

15) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia;

16) inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez powiatowy urząd pracy;

17) analizowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy na potrzeby pośrednictwa pracy;

18) obsługa bezrobotnych zgłaszających się do Urzędu w wyznaczonym przez Urząd terminie w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy;

19) prowadzenie dokumentacji  pracodawców, dokonywanie odpowiednich zapisów i informacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w informatycznej bazie danych;

20) współpraca z zakładami pracy w zakresie zwolnień monitorowanych;

21) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązywanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładów pracy;

22) realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a – c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

23) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

24) przygotowywanie informacji z oceny efektywności działań pośrednictwa;

25) tworzenie i aktualizacja banku danych o podmiotach działających na terenie powiatu;

26) współpraca z centrami informacji i planowania kariery zawodowej w prowadzeniu poradnictwa zawodowego;

27) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

28) świadczenie poradnictwa zawodowego na rzecz pracodawców;

29) prowadzenie poradnictwa zawodowego polegającego w szczególności na:

        a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;

        b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu,
        zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań
        i uzdolnień zawodowych;

        c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie, umożliwiające wydawanie
        opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu;

        d) prowadzenie usług w formie porady indywidualnej;

        e) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

        f) współpraca z ośrodkami pomocy społecznej;

30) przeprowadzanie i nadzór nad kontrolami zewnętrznymi.


3. Do zadań Referatu Instrumentów Rynku Pracy, w szczególności należy:

1) refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;

2) przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej;

3) refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;

4) organizowanie prac interwencyjnych;

5) organizowanie robót publicznych przy udziale uprawnionych podmiotów;

6) przyznawanie pracodawcom pomocy na utworzenie stanowisk pracy w formie telepracy, w ramach świadczeń aktywizacyjnych, w formie dofinansowania wynagrodzeń na warunkach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

7) ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych;

8) dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną uprawnionym bezrobotnym;

9) przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny wykorzystanych instrumentów rynku pracy;

10) wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom o uzyskanej pomocy publicznej;

11) przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki z zakresu stosowania instrumentów rynku pracy oraz struktury bezrobocia;

12) analiza potrzeb  rynku pracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych;

13) opracowanie i upowszechnianie publikacji z zakresu realizacji instrumentów rynku pracy;

14) organizacja i realizacja prac społecznie-użytecznych;

15) współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, funduszami, organizacjami pracodawców i innymi partnerami rynku pracy w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu;

16) dobór bezrobotnych oraz wydawanie i rozliczanie skierowań do pracy podejmowanej przez osoby bezrobotne w szczególności w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;

17) udzielenie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą zatrudnienia w ramach prac subsydiowanych.


4. Do zadań Referatu Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń, w szczególności należy:

1) udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, a w szczególności przez:

a) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

b) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

2) organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, polegająca w szczególności na:

a) informowaniu o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez PUP oraz promowanie tej formy aktywizacji;

b) diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia;

c) sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń;

d) zlecaniu przeprowadzania szkoleń instytucjom szkoleniowym;

e) monitorowaniu przebiegu szkoleń;

f) współpraca z instytucjami szkolącymi posiadającymi wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;

g) dokonywaniu analiz skuteczności i ocen efektywności szkoleń bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób;

h) kierowaniu na szkolenia grupowe lub indywidualne wskazane przez osobę uprawnioną;

i) finansowaniu wydatków związanych z prowadzonymi szkoleniami stosowanie do przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy;

j) udzielaniu pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych;

3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej przez PUP;

4) organizowanie staży i przygotowania zawodowego w miejscu pracy

5) realizacja zadań związanych z obsługą Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;

6) ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych.


5. Do zakresu zadań podstawowych Wieloosobowego Stanowiska ds. Stypendiów Szkoleniowych i Świadczeń, tworzonego w ramach referatu Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń, w szczególności należy:

1. naliczanie stypendiów szkoleniowych i innych świadczeń z tytułu aktywizacji zawodowej wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2. wydawanie decyzji w obszarze kompetencji:

    1) przyznawanie, odmowa przyznania, wstrzymanie lub wznowienie wypłaty oraz utraty lub
    pozbawienia prawa do stypendium szkoleniowego i innych świadczeń z tytułu aktywizacji
    zawodowej;

    2) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkoleniowego i innych nienależnie
    pobranych świadczeń;

3. prowadzenie rejestru wydanych decyzji;

4. prowadzenie spraw związanych z odwołaniami od decyzji i rejestru w tym zakresie;

5. weryfikacja wypłaconych stypendiów szkoleniowych i innych świadczeń z tytułu aktywizacji zawodowej;

6. pokrywanie kosztów przejazdu bądź zakwaterowania osobie, która w wyniku skierowania przez Urząd podjęła pracę, staż, szkolenie lub przygotowanie zawodowe dorosłych w miejscu pracy poza miejscem stałego zamieszkania;

7. finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która w wyniku skierowania przez Urząd podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, szkolenie lub przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania;

8. finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Urząd.


6. Do zakresu podstawowych zadań Referatu Ewidencji, Informacji i Świadczeń w szczególności należy:

1. informowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach;

2. rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy;

3. prowadzenie ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy;

4. wprowadzanie danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy do bezy komputerowej oraz jej uaktualnianie;

5. wydawanie decyzji w obszarze kompetencji o:

1) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za osobę bezrobotną oraz o utracie statusu bezrobotnej;

2) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku aktywizacyjnego;

3) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku aktywizacyjnego;

6. prowadzenie spraw związanych z odwołaniami od decyzji i rejestru w tym zakresie;

7. naliczanie i weryfikacja zasiłków, dodatków aktywizacyjnych;

8. wydawanie zaświadczeń z zakresu kompetencji referatu;

9. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

10. dokonywanie potrąceń komorniczych na podstawie tytułów egzekucyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

11. realizacja świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy;

12. ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych.


7. Do zakresu zadań podstawowych Referatu Finansowo-Księgowego w szczególności należy:

1. planowanie środków budżetowych, a w szczególności:

1) sporządzanie projektu budżetu Urzędu;

2) analiza przebiegu realizacji planu dochodów i wydatków;

3) przygotowywanie propozycji zmian w budżecie Urzędu;

2. planowanie i realizacja wydatków ze środków Funduszu Pracy oraz środków europejskich -EFS;

3. ewidencjonowanie i rozliczanie operacji budżetowych, Funduszu Pracy i EFS;

4. ewidencjonowanie i rozliczanie zadań zleconych  (np. PEFRON);

5. przestrzeganie i kontrola dyscypliny finansów publicznych;

6. obsługa kasowa Funduszu Pracy, budżetu jednostki oraz EFS;

7. obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

8. prowadzenie spraw płacowych pracowników PUP;

9. sporządzanie informacji oraz sprawozdań dotyczących wydatków budżetu jednostki i Funduszu Pracy oraz współudział w sporządzaniu sprawozdawczości i wniosków o płatność dotyczących projektów współfinansowanych ze środków EFS;

10. rozliczanie wyników inwentaryzacji składników majątkowych i finansowych.


8. Do zakresu zadań podstawowych Referatu Organizacyjno-Administracyjnego w szczególności należy:

 1. opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych PUP;
 2. nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP;
 3. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora;
 4. obsługa kancelaryjna Urzędu zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną;
 5. gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora;
 6. ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, poleceń wydawanych przez Dyrektora;
 7. ewidencja i kontrola realizacji zaleceń zewnętrznych jednostek kontrolnych;
 8. rejestracja oraz nadzór nad prawidłowym rozpatrywaniem skarg i wniosków;
 9. obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy;
 10. archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu oraz prowadzenie archiwum zakładowego;
 11. administrowanie majątkiem Urzędu;
 12. zaopatrywanie pracowników Urzędu w środki techniczno-biurowe;
 13. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją lokali biurowych oraz instalacjami technicznymi poprzez ich konserwację, naprawy i remonty;
 14. windykacja nienależnie pobranych świadczeń;
 15. udostępnianie danych osobowych na wniosek;
 16. udzielanie informacji o osobach bezrobotnych osobom i instytucjom do tego upoważnionym lub uprawnionym;
 17. opracowywanie wniosków projektów na aktywizację zawodową bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy i EFS;
 18. realizacja programów dla bezrobotnych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 19. koordynacja i monitorowanie działań w ramach realizowanych projektów;
 20. analiza, sprawozdawczość i rozliczanie z realizowanych programów;
 21. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy i promocji zatrudnienia;
 22. inicjowanie i organizowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;
 23. opracowywanie, realizacja i nadzór nad programami mającymi na celu pozyskanie środków z funduszy europejskich, z rezerwy Funduszu Pracy, pozostającej w dyspozycji ministra do spraw zatrudnienia, bądź marszałka województwa, na aktywizację określonych grup bezrobotnych i promujących zatrudnienie;
 24. współdziałanie z powiatową radą rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków z Funduszu Pracy
 25. realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy.

9. Do zakresu zadań podstawowych Wieloosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa Informacji, Informatyki i Statystyk w szczególności należy:

 1. nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystaniem sprzętu komputerowego;
 2. nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania;
 3. administrowanie siecią komputerową i bazą danych;
 4. dokonywanie aktualizacji programów komputerowych;
 5. tworzenie baz danych statystycznych;
 6. tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych;
 7. opracowywanie statystyk dotyczących osób bezrobotnych i rynku pracy;
 8. przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy;
 9. prowadzenie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji  Publicznej PUP oraz ich aktualizacja;
 10. nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w działalności PUP;
 11. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w imieniu płatnika, a w szczególności sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób bezrobotnych;
 12. obsługa programu Płatnik;
 13. koordynowanie przygotowywania przez komórki organizacyjne Urzędu informacji publicznej oraz przygotowanie ostatecznej wersji tej informacji;
 14. nadzór nad prawidłowym stosowaniem instrukcji bezpieczeństwa.

10. Do zakresu zadań Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w szczególności należy:

 1. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie;
 2. kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy;
 3. przeprowadzanie szkoleń z zakresu przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. prowadzenie spraw dotyczących wypadków w pracy, chorób zawodowych i badań środowiska pracy;
 5. prowadzenie rejestrów i gromadzenie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;
 6. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp, organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki szkodliwe, doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 7. monitoring spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.

 

11. Do zakresu podstawowych zadań stanowiska radcy prawnego w szczególności należy:

 1. reprezentowanie PUP przed sądami, organami egzekucyjnymi i innymi urzędami;
 2. wykonywanie obsługi prawnej PUP;
 3. opiniowanie i parafowanie umów, a także aktów normatywnych Dyrektora, pism i innych dokumentów powodujących skutki prawne dla PUP w zakresie ich zgodności z prawem;
 4. nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych w PUP;
 5. pomoc przy opracowywaniu projektów aktów normatywnych Dyrektora;
 6. sporządzanie informacji dla prokuratury w każdym przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa;
 7. wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony prawnej interesów PUP – stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U.  z 2016 r., poz. 233 ze zm.).

12. Do zakresu podstawowych zadań stanowiska ds. kadr w szczególności należy:

 1. prowadzenie spraw osobowych i kadrowych pracowników PUP;
 2. zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ich wyrejestrowanie;
 3. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 4. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analizy i informacji dotyczącej pracowników Urzędu;
 5. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników PUP;
 6. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników.

 

13. Do zakresu podstawowych zadań stanowiska ds. zamówień publicznych w szczególności należy:

 1. sporządzanie ogólnych planów zamówień publicznych w oparciu o wnioski komórek merytorycznych;
 2. przyjmowanie zleceń z komórek organizacyjnych na przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 3. przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji Dyrektora w sprawach dotyczących zamówień publicznych;
 4. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności opracowywanie dokumentacji w zakresie swoich kompetencji;
 5. sprawowanie nadzoru nad realizacją umów zawartych w ramach przeprowadzonych postępowań;
 6. prowadzenia ewidencji postępowań  oraz przechowywanie dokumentacji przetargowej.

Zadania szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy określają zakresy czynności.

Powiadom znajomego