W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław

tel. 52 359 24 00
fax 52 359 24 07

e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
www: http://pupinowroclaw.pl/

NIP 556-11-09-406
REGON 090122138 


bezpłatna infolinia: 800 113 122


Urząd czynny od godz. 7.00 do 15.00

Obsługa interesantów od godz. 7.30

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor

przyjmuje we wtorki w godz. 10:00-14.30


Statut

       Załącznik do uchwały nr XXIX/292/2009
                                                                           Rady Powiatu Inowrocławskiego 
                                                                           z dnia 23 kwietnia 2009 r.


 
STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU    

 
 

Rozdział I  
Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu

§ 1
 

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu działa na podstawie niniejszego Statutu oraz  obowiązujących przepisów, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), zwanej dalej w treści Statutu "ustawą";
 2. ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm); 
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.); 
 4. ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące   administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.); 
 5. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do  organizacji administracji publicznej (Dz. U. Nr 166, poz. 1247).


Rozdział II
Siedziba i obszar działania  

§ 2
 
 1. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu - zwany dalej "PUP", jest jednostką  organizacyjną Powiatu Inowrocławskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej i jest jednocześnie jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 2. Siedziba PUP znajduje się w Inowrocławiu. 
 3. Zakres działania PUP obejmuje gminy Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3
 

Nadzór nad działalnością PUP sprawowany jest na zasadach i przez podmioty wskazane w obowiązujących przepisach prawa.
 

 
Rozdział III
Przedmiot i zakres działania  

§ 4  
 
PUP realizuje zadania samorządu powiatu z zakresu polityki rynku pracy na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.

§ 5
 

Do podstawowych zadań PUP należy:

 1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;
 2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy; 
 3. udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie; 
 4. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 
 5. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową; 
 6. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; 
 7. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; 
 8. inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach; 
 9. inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych; 
 10. opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia; 
 11. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 
 12. współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w Inowrocławiu w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy; 
 13. współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz  zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów; 
 14. współpraca z  Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy; 
 15. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; 
 16. wydawanie decyzji o: 
  1. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego, 
  2. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających z zawartych umów, 
  3. obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych  z Funduszu Pracy, 
  4. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, których mowa w art. 46 ustawy, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust.7a ustawy,  nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu
 17. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy, 
 18. realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy, w szczególności przez: 
  1. realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, 
  2. realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw; 
 19. realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi; 
 20. badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca; 
 21. organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników PUP; 
 22. opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania; 
 23. realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy 
 24. organizacja i realizowanie programów specjalnych; 
 25. udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz innym podmiotom publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji; 
 26. współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy; 
 27. inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

Rozdział IV
Organizacja PUP  

§ 6


 1. Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu kieruje Dyrektor.
 2. Starosta powołuje Dyrektora PUP wyłonionego w drodze konkursu, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa. 
 3. Zastępcę Dyrektora  PUP powołuje i odwołuje Dyrektor PUP. 
 4. Starosta może w formie pisemnej, upoważnić Dyrektora PUP lub na jego wniosek innych pracowników PUP do załatwiania w imieniu Starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń, w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 
 5. Prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wykonuje Starosta Inowrocławski. 
 6. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec Zastępcy Dyrektora i pozostałych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 
 7. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.
 
 
§ 7
 
 1. Dyrektor kieruje całokształtem prac PUP, reprezentuje go na zewnątrz i działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień, udzielanych mu przez właściwe podmioty.
 2. Do zakresu działania Dyrektora PUP należy w szczególności: 
  1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie PUP, 
  2. ustalenie organizacji wewnętrznej PUP, 
  3. składanie w imieniu PUP oświadczeń, w ramach udzielonego pełnomocnictwa, w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot, określonych w planie finansowym PUP, 
  4. wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Starosty,  na podstawie odrębnych upoważnień.  
 
 
§ 8
 

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres działania komórek organizacyjnych PUP   określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
 
 

Rozdział V
Gospodarka finansowa PUP

§ 9
 
 1. PUP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i może tworzyć rachunek dochodów własnych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej PUP jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki. 
 3. PUP wyposażany jest w majątek trwały i środki obrotowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 4. PUP pokrywa swoje wydatki bieżące bezpośrednio z budżetu Powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu. 
 5. PUP prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych. 
 6. PUP do realizacji swoich celów takich jak: promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja bezrobotnych, może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł, a w szczególności bezpośrednio z funduszy celowych, środków Unii Europejskiej albo z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.  
 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe  

§ 10
 
 1. PUP stosuje instrukcję kancelaryjną wraz z  rzeczowym wykazem akt wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora PUP.
 2. Zmiany w Statucie następują w trybie właściwym do jego nadania.
 

Powiadom znajomego