W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław

tel. 52 359 24 00, fax 52 359 24 07

e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
www: http://inowroclaw.praca.gov.pl/

NIP 556-11-09-406, REGON 090122138 

bezpłatna infolinia: 800 113 122

Urząd czynny:

Poniedziałek od godziny 7.00 do 15.00
Wtorek od godziny 7.00 do 16.30
Środa od godziny 7.00 do 15.00
Czwartek od godziny 7.00 do 15.00
Piątek od godziny 7.00 do 13.30

Obsługa interesantów od godz. 7.30

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje we wtorki w godz. 10:00-14.30

Statut

       Załącznik do uchwały nr XXIX/292/2009
                                                                           Rady Powiatu Inowrocławskiego 
                                                                           z dnia 23 kwietnia 2009 r.


 
STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU    

 
 

Rozdział I  
Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu

§ 1
 

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu działa na podstawie niniejszego Statutu oraz  obowiązujących przepisów, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), zwanej dalej w treści Statutu "ustawą";
 2. ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm); 
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.); 
 4. ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące   administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.); 
 5. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do  organizacji administracji publicznej (Dz. U. Nr 166, poz. 1247).


Rozdział II
Siedziba i obszar działania  

§ 2
 
 1. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu - zwany dalej "PUP", jest jednostką  organizacyjną Powiatu Inowrocławskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej i jest jednocześnie jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 2. Siedziba PUP znajduje się w Inowrocławiu. 
 3. Zakres działania PUP obejmuje gminy Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3
 

Nadzór nad działalnością PUP sprawowany jest na zasadach i przez podmioty wskazane w obowiązujących przepisach prawa.
 

 
Rozdział III
Przedmiot i zakres działania  

§ 4  
 
PUP realizuje zadania samorządu powiatu z zakresu polityki rynku pracy na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.

§ 5
 

Do podstawowych zadań PUP należy:

 1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;
 2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy; 
 3. udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie; 
 4. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 
 5. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową; 
 6. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; 
 7. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; 
 8. inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach; 
 9. inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych; 
 10. opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia; 
 11. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 
 12. współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w Inowrocławiu w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy; 
 13. współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz  zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów; 
 14. współpraca z  Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy; 
 15. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; 
 16. wydawanie decyzji o: 
  1. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego, 
  2. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających z zawartych umów, 
  3. obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych  z Funduszu Pracy, 
  4. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, których mowa w art. 46 ustawy, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust.7a ustawy,  nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu
 17. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy, 
 18. realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy, w szczególności przez: 
  1. realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, 
  2. realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw; 
 19. realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi; 
 20. badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca; 
 21. organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników PUP; 
 22. opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania; 
 23. realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy 
 24. organizacja i realizowanie programów specjalnych; 
 25. udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz innym podmiotom publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji; 
 26. współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy; 
 27. inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

Rozdział IV
Organizacja PUP  

§ 6


 1. Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu kieruje Dyrektor.
 2. Starosta powołuje Dyrektora PUP wyłonionego w drodze konkursu, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa. 
 3. Zastępcę Dyrektora  PUP powołuje i odwołuje Dyrektor PUP. 
 4. Starosta może w formie pisemnej, upoważnić Dyrektora PUP lub na jego wniosek innych pracowników PUP do załatwiania w imieniu Starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń, w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 
 5. Prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wykonuje Starosta Inowrocławski. 
 6. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec Zastępcy Dyrektora i pozostałych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 
 7. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.
 
 
§ 7
 
 1. Dyrektor kieruje całokształtem prac PUP, reprezentuje go na zewnątrz i działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień, udzielanych mu przez właściwe podmioty.
 2. Do zakresu działania Dyrektora PUP należy w szczególności: 
  1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie PUP, 
  2. ustalenie organizacji wewnętrznej PUP, 
  3. składanie w imieniu PUP oświadczeń, w ramach udzielonego pełnomocnictwa, w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot, określonych w planie finansowym PUP, 
  4. wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Starosty,  na podstawie odrębnych upoważnień.  
 
 
§ 8
 

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres działania komórek organizacyjnych PUP   określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
 
 

Rozdział V
Gospodarka finansowa PUP

§ 9
 
 1. PUP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i może tworzyć rachunek dochodów własnych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej PUP jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki. 
 3. PUP wyposażany jest w majątek trwały i środki obrotowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 4. PUP pokrywa swoje wydatki bieżące bezpośrednio z budżetu Powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu. 
 5. PUP prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych. 
 6. PUP do realizacji swoich celów takich jak: promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja bezrobotnych, może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł, a w szczególności bezpośrednio z funduszy celowych, środków Unii Europejskiej albo z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.  
 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe  

§ 10
 
 1. PUP stosuje instrukcję kancelaryjną wraz z  rzeczowym wykazem akt wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora PUP.
 2. Zmiany w Statucie następują w trybie właściwym do jego nadania.
 

Powiadom znajomego