W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław

tel. 52 359 24 00, fax 52 359 24 07

e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
www: http://inowroclaw.praca.gov.pl/

NIP 556-11-09-406, REGON 090122138 

bezpłatna infolinia: 800 113 122

Urząd czynny:

Poniedziałek od godziny 7.00 do 15.00
Wtorek od godziny 7.00 do 16.30
Środa od godziny 7.00 do 15.00
Czwartek od godziny 7.00 do 15.00
Piątek od godziny 7.00 do 13.30

Obsługa interesantów od godz. 7.30

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje we wtorki w godz. 10:00-14.30

Informacja o sposobie, zakresie, trybie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zamówienie na:*
Status zamówienia aktualne
Zamawiający Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia poniżej 207 000 Euro

Dane zgromadzone w prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.

Wymagania formalne dotyczące wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U.2018.29).

Wzór wniosku zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu (https://bip.pupinowroclaw.pl/). Dołączony został również do niniejszego artykułu.

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera:

1)      nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;

2)      nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;

3)      określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;

4)      wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;

5)      oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;

6)      wskazanie okresu udostępniania danych;

7)      zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;

8)      oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;

9)      własnoręczny podpis albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Terminy

Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Sposoby udostępniania

Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się uprawnionym podmiotom, na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.

Dane udostępnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez SEPI i ePUAP.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/pupino

Dane udostępnia się w formacie określonym przepisami, na podstawie których prowadzony jest rejestr, a w przypadku, gdy taki format nie został określony - w jednym z formatów wymienionych w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247).

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu zapewnia obsługę formatów: .pdf, .doc (.docx), .xls (.xlsx), .zip, .7z.

Dane z rejestru publicznego nie są udostępniane na nośnikach elektronicznych.

Wnioski w wersji papierowej można składać w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu (II piętro, pokój nr 204).

Odpowiedzialność podmiotu, któremu udostępniono dane

W myśl § 4 rozporządzenia podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. Ponadto odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

Załączniki

Powiadom znajomego